German Mobile Mining Crushers

Define trapezoidalrapezoidal synonyms, trapezoidal pronunciation, trapezoidal translation, english dictionary definition of trapezoidaltrapezoid nathematics arelated to trapezoidal.