May Bam Co

My bm c voi vi cng sut 1,1 kw c kh nng bm c, thn cy ng v cc loi rau c khc thnh nhng on nh 0,5mm gip bn tit kim cng sc v thi.