Trobe Machine

Plasterbare plaster shou ld b e clean a n d dry b ef ore you p a int itash off a ll g lu e w he re wa llpa per has b e en r e moved rin s e well w it h water atch a ll c rac ks wi t h l atex s pack li n g compound, th en spot prime wi th latex bas e paintpply two c oa ts of p aint th in th e first c oa t 25 per cent with wate r.